نظرسنجی

چقدر از مطالب راضی هستید؟

نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

آموزش مهارتهای زندگی =زندگی بهتر، کارآمدتر و شادتر
ایجاد کننده وبلاگ : حسن قادرمرزینویسنده: حسن قادرمرزی |
دوشنبه 25 فروردین 1399 |

بسم الله الرحمن الرحیم

داﺳﺘﺎن درﺑﺎرﻩ ﯾﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.

او ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ آﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺎر را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .
ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﻮﻩ را ﺗﻤﺎﻣﺎٌ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻮد و اﺑﺮ روی ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﻩ ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﮐﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻩ ﭘﺎﯾﺶ ﻟﯿﺰ ﺧﻮرد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﺮد از ﮐﻮﻩ ﭘﺮت ﺷﺪ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﻓﻘﻂ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯽ دﯾﺪ و اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﮑﯿﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮﻩ ﺟﺎذﺑﻪ ی زﻣﯿﻦ او را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﺮد و در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺮس ﻋﻈﯿﻢ ،
ﻫﻤﻪ ﯾﺮوﯾﺪاد ﻫﺎی ﺑﺪ و ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﯾﺎدش آورد ،
اﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻃﻨﺎب ﺑﻪ دور ﮐﻤﺮش ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﻃﻨﺎب او را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻬﯽ ﺳﮑﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ:
"ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ"
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای ﭘﺮ ﻃﻨﯿﻦ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻮاب داد :

"از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ"؟

ای ﺧﺪا ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺑﺪﻩ

واﻗﻌﺎ ﺑﺎور داری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮر ا ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ؟

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎور دارم

اﮔﺮ ﺑﺎور داری ﻃﻨﺎﺑﯽ ﮐﻪ دور ﮐﻤﺮت ﻫﺴﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ!

ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت و ﻣﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﭽﺴﺒﺪ....

ﮔﺮوﻩ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﻧﻮرد ﯾﺦ زدﻩ ﻣﺮدﻩ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺪﻧﺶ از ﻃﻨﺎب آوﯾﺰان ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻃﻨﺎب را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.

____
ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ آن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﻫﺮ ﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ او ﺷﻤﺎر ار ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﻮارﻩ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﻼص به اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.برچسب ها : داستان ,


آخرین مطالب

» اطلاعیه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درخصوص اعلام اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت، زمان و آدرس محل مصاحبه، معاینه و گزینش‌ رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال 1399 ( سه شنبه 15 مهر 1399 )
» اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته های خاص کنکور ۹۹ اعلام شد ( سه شنبه 15 مهر 1399 )
» ویتامین‌ هایی که با کرونا مقابله می‌کنند را بشناسید ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» علوم تجربی؛ همچنان اولین انتخاب کلاس دهمی‌ها ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» کنکور ۹۹ برگزار می شود ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» تمهیدات سازمان سنجش برای داوطلبان کرونایی ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» اُفت فعلی ریاضیات؛ تهدید جدی برای توسعه پایدار کشور در آینده ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» شرایط ثبت نام در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی + مهلت ثبت نام ( جمعه 16 خرداد 1399 )
» ۲۰ نکته برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات ( جمعه 16 خرداد 1399 )
» فیلم سینمایی هندی ستاره ای روی زمین ( پنجشنبه 1 خرداد 1399 )
» عوامل تنبلی ( سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 )
» ۱۳ دلیلی که شما همیشه گرسنه هستید! ( یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 )
» هرآنچه درمورد امتحان لازم است بدانید ( جمعه 19 اردیبهشت 1399 )
» سوالات رایج کنکوری قسمت سوم ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 )
» سوالات رایج کنکوری قسمت دوم ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 )
» سوالات رایج کنکوری ها ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 )
» تغییر رشته یازدهم دبیرستان ( چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 )
» شرایط و ضوابط تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه دهم ( چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 )
» سندروم باکستر چیست؟ ( سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 )
» هشدار خیلی مهم ( سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 )

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic