نظرسنجی

چقدر از مطالب راضی هستید؟

نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

آموزش مهارتهای زندگی =زندگی بهتر، کارآمدتر و شادتر
ایجاد کننده وبلاگ : حسن قادرمرزینویسنده: حسن قادرمرزی |
دوشنبه 25 فروردین 1399 |

بسم الله الرحمن الرحیم

داﺳﺘﺎن درﺑﺎرﻩ ﯾﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.

او ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ آﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺎر را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .
ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﻮﻩ را ﺗﻤﺎﻣﺎٌ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻮد و اﺑﺮ روی ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﻩ ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﮐﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻩ ﭘﺎﯾﺶ ﻟﯿﺰ ﺧﻮرد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﺮد از ﮐﻮﻩ ﭘﺮت ﺷﺪ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﻓﻘﻂ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯽ دﯾﺪ و اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﮑﯿﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮﻩ ﺟﺎذﺑﻪ ی زﻣﯿﻦ او را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﺮد و در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺮس ﻋﻈﯿﻢ ،
ﻫﻤﻪ ﯾﺮوﯾﺪاد ﻫﺎی ﺑﺪ و ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﯾﺎدش آورد ،
اﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻃﻨﺎب ﺑﻪ دور ﮐﻤﺮش ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﻃﻨﺎب او را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻬﯽ ﺳﮑﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ:
"ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ"
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای ﭘﺮ ﻃﻨﯿﻦ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻮاب داد :

"از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ"؟

ای ﺧﺪا ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺑﺪﻩ

واﻗﻌﺎ ﺑﺎور داری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮر ا ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ؟

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎور دارم

اﮔﺮ ﺑﺎور داری ﻃﻨﺎﺑﯽ ﮐﻪ دور ﮐﻤﺮت ﻫﺴﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ!

ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت و ﻣﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﭽﺴﺒﺪ....

ﮔﺮوﻩ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﻧﻮرد ﯾﺦ زدﻩ ﻣﺮدﻩ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺪﻧﺶ از ﻃﻨﺎب آوﯾﺰان ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻃﻨﺎب را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.

____
ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ آن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﻫﺮ ﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ او ﺷﻤﺎر ار ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﻮارﻩ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﻼص به اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.برچسب ها : داستان ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
یکشنبه 24 فروردین 1399 |

۵ راهکار مهم فنی برای مراقبت از فرزندان در فضای مجازی:

١- محدودسازی سطح دسترسی حساب کاربری فرزندان در سیستم عامل

این اقدام موجب می شود تا کودکان نتوانند بدون هماهنگی شما تنظیمات امنیتی و محدودیت های اعمال شده بر روی رایانه خود را دستکاری کنند. این کار تضمین کننده موفقیت سایر اقدامات است.

٢- استفاده از مودم هایی که قابلیت کنترل دسترسی ابزارهای مختلف به اینترنت را به صورت جداگانه فراهم می کنند.

مودم ها درگاه ارتباط رایانه شما به اینترنت هستند. والدین می توانند با خرید مودم های دارای قابلیت کنترل والدین به اعمال تنظیمات دسترسی به اینترنت برای کاربران بپردازند.

٣- استفاده از تنظیمات کنترل والدین در سیستم عامل های ویندوز

سیستم عامل ویندوز در قسمت control panel/ family safety قابلیت تنظیم دسترسی ها، زمان استفاده از رایانه و کنترل نرم افزارهای قابل استفاده برای کودکان را داراست. والدین با اعمال تنظیمات این بخش می توانند کنترل مناسبی برای مدت زمان استفاده از رایانه، استفاده از اینترنت و نرم افزارهای قابل استفاده داشته باشند.

۴- نصب آنتی ویروس های مناسب با قابلیت کنترل والدین

آنتی ویروس های معتبر علاوه بر افزایش ایمنی رایانه در برابر آلودگی های بد افزاری و مراقبت از اطلاعات کاربران با دارا بودن قابلیت های کنترل والدین به کاربران کمک می کنند تا بتوانند بر فعالیت رایانه ای و اینترنتی کودکان نظارت کنند و مراقبت خود را ابزاری و بهبود بخشند.

۵- اعمال سیاست های ممیزی در سیستم عامل

اعمال سیاست های ممیزی در سیستم عامل ویندوز از مسیر control panel/ administrative tools/ security option موجب افزایش امینت کاربری رایانه و نظارت بر کودکان می شود


نویسنده: حسن قادرمرزی |
یکشنبه 24 فروردین 1399 |

فرزندان شاد الگو می‌خواهند

چگونگی رفتار با کودکان مهارت و آگاهی است که می توان کسب کرد. اولین نکته ای که برای داشتن فرزندان شاد باید رعایت کنید این است که به خود اهمیت دهید. میزان شاد بودن شما بر شادی کودکتان تاثیر بسیار زیادی دارد. واضح است که اولین الگوی فرزندان پدر مادرشان هستند. افسردگی مادران ارتباط تنگاتنگی با مشکلات رفتاری و عملکرد منفی کودکان دارد. این به این معنی نیست که انتقال شادی از والدین به کودکان ارثی است بلکه شما با رفتارهای  خود می توانید شاد بودن را به کودک خود بیاموزید. سعی کنید هر هفته زمانی را به گردش با دوستان خود اختصاص دهید. با افراد خوش خنده معاشرت کنید. اگر فرد افسرده ای هستید بهتر است ابتدا با مراجعه به مشاور روانشناس مسئله خود را حل کنید.

فرزندان شاد با خشونت بوجود نمی‌آیند

والدینی که احساسات منفی نسبت به کودک خود بروز می کنند و یا برای مدیریت رفتارهای آنها از خشونت و پرخاش استفاده می کنند، باعث پرورش خشونت و ناراحتی در او می شوند. این رفتارها با رفتارهای خشونت امیز در سال های بعدی و در رابطه با همسر و فرزند در آینده رابطه دارد. پس اگر در برخورد با اشتباهات فرزندتان پرخاشگری می کنید رفتار خود را اصلاح کنید. به مرور زمان مشاهده می کنید که کودک شادتری خواهید داشت. استفاده از راه های کنترل خشم در این زمینه می تواند کمک زیادی به شما بکند. 


نویسنده: حسن قادرمرزی |
یکشنبه 24 فروردین 1399 |


راز داشتن فرزندان شاد چیست؟ می‌توان گفت زندگی شاد برای کودکان از آرزوهای اصلی هر پدر و مادری است. والدین می‌خواهند فرزندشان از زندگی لذت ببرد و هیچ مشکل و دغدغه‌ای نداشته باشند؛ علاوه بر این در مواجه با مشکلات زندگی قوی باشند و به سرعت به حال خوب قبلی خود بازگردند. می‌دانیم که شادی کارکرد مفید مغز انسان را افزایش می دهد. افراد شاد در شغل و زندگی مشترک خود موفق ترند و بازخوردهای بهتری نیز از دیگران دریافت می کنند. نکته مهم اینجاست که تا زمانی که خودتان شاد نباشید نمی توانید فرزندان شادی را نیز تربیت کنید. در ادامه راه‌هایی را برای افزایش شادی در کودکان مطرح کرده ایم که به شما کمک می کند محیطی امن، شاد و مثبت برای فرزندان‌تان ایجاد کنید. ضمن اینکه از مشاوره خانواده نیز می‌توانید در مسائل مربوط به خانواده و تربیت فرزندان کمک بگیریدنویسنده: حسن قادرمرزی |
یکشنبه 10 فروردین 1399 |

مرورهای متوالی با فاصله

 این الگوریتم را روان شناس و فیلسوف المانی به نام هرمان ابینگهاوس بیان کرده است

که نتیجه آن نظریه (منحنی فراموشی) است. این روانشناس براساس منحنی فراموشی، اثر ) پرآموزی(Overlearning به معنای یادگیری تا حد اشباع را مطرح کرد. به این مفهوم که اگر برای حفظ کردن مطلبی تمرین کنید و این تمرین و تکرار بیشتر از آن چیری باشد که معمولا مورد نیاز است، شما در آن مطلب خاص پرآموزی کرده اید. پرآموزی این اطمینان را برای فرد ایجاد می کند که امکان فراموشی و از بین رفتن اطلاعات در ذهن تقریبا غیرممکن می شود.

مرورهای متوالی و تأخیری یک تکنیک، یادگیری است که در آن فواصل زمانی مرور یک مطلب، به تدریج زیاد می شود. این روش بر مبنای روش کارکرد حافظه، توسعه داده شده است. در حقیقت برای به خاطر سپردن یک موضوع، مرور کنید. با این وجود، اگر فقط یک بار آن را مرور کنید، مجددا و خیلی زود فراموش خواهد شد. بنابراین نیاز به مرورهای دیگری خواهید داشت. اما مرورهای بعدی آن موضوع می تواند با فواصل زمانی بیشتر (تأخیری) انجام پذیرد. با هر بار مرور اضافی، زمان فراموش کردن آن مطلب طولانی تر خواهد شد. به عبارت دیگر شیب منحنی فراموشی کمتر می شود. این روند (مرورهای متوالی و تاخیری) تا به آنجا ادامه می یابد که شیب منحنی فراموشی تقریأصفر شده و آن، زمانی است که ما اطمینان پیدا می کنیم که دیگر موضوع آموخته شده را فراموش نخواهیم کرد.

برچسب ها : مرور متوالی , کنکور , تحصیل , مدرسه ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
یکشنبه 10 فروردین 1399 |

عقاید اولیه ماندنی هستند

 اگر توسط پدر و مادری بزرگ شدید که دائما به شما می گفتند که چه بچه ی خوبی هستید، دوست تان داشتند و شما را تشویق و حمایت می کردند و بدون توجه به این که چه کارهای کردید و چه کارهایی را نکردید، شما راباور کردند. در این صورت با این باور که یک شخص خوب و ارزشمند هستید، بزرگ شدید، تا سن سه سالگی، این باور در ذهن شما جا می افتد و بخش اساسی نوع نگرش به خودتان در ارتباط با دنیای تان را تشکیل می دهد.پس از آن، بدون توجه به این که چه اتفاقی برایتان می افند، بر این عقیده باقی خواهید ماند. آن وجود واقعی شما خواهد شد.

 اگر توسط پدر و مادری تربیت شده اید که نمی دانستند گفتارها و رفتارهای آنها تا چه اندازه می توانند در شکل گیری شخصیت شما تأثیر داشته باشند، برای تأدیب با کنترل شما به راحتی از شما به طور مخرب انتقاد و ابراز نارضایتی کردند و به لحاظ جسمی و عاطفی شما را تنبیه کردند. اگر از کسی از همان دوران کودکی به طور مداوم انتقاد کنیم، به زودی به این نتیجه می رسد که حتما ایرادی دارد. او نمی تواند درک کند که چرا دائما از ار ایراد می گیرند یا او را تنبیه می کنند، بلکه چنین فرض می کند که پدر و مادرش در مورد او واقعیت را می دانند و او سزاوار تنبیه و ایرادگیری است. بنابراین کم کم احساس می کند که دیگر مهم و دوست داشتنی نیست. دیگر برای والدینش ارزشی ندارد و برای آنها ناچیز است.

 تقریبا تمام مشکلات شخصیتیی دوره ی نوجوانی و بزرگسالی ریشه در آنچه روانشناسان از آن به عنوان کمبود محبت یاد می کند دارد. همان طور که گل های رز به باران نیاز دارند بچه نیز به محبت احتیاج دارد. وقتی بچه ها احساس میکنند که کسی آنها را دوست ندارد، احساس نامنی به آنها دست میده با خود فکر می کنند، من به اندازه ی کافی خوب نیستم«. آنها برای از بین بردن این اضطراب درونی، کم کم رفتارهایی را برای جبران گذشته از خود بروز می دهند. احساس محرومیت از محبت در بدرفتاری، مسائل شخصیتی عصبانیت، افسردگی، ناامیدی، بی هدفی و بروز مشکلاتی در ارتباط با مردم آشکار می شود.
برچسب ها : عقاید اولیه , تربیت اولیه ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
شنبه 9 فروردین 1399 |

[https://aparat.com/v/Sgw08]

این کشور اسکاندیناوی به داشتن بهترین مدل های آموزش و پرورش شهرت دارد. هیات های مختلف از همه جای دنیا دایماً از این کشور بازدید می کنند تا به راز موفقیت آنها پی ببرند و این دقیقاً همان کاری است که ما در این برنامه قصد داریم انجام دهیم. روز اول به یک مدرسه در هلسینکی ، پایتخت فنلاند می رویم تا بببینم چه دیدگاهی بر سیستم فنلاندی حاکم است.

فنلاند کوتاهترین ساعت آموزش در مدرسه و بهترین نتیجه آموزشی را در بین کشور های اروپایی دارد. بچه ها از سال اول تا سال ششم ابتدایی با یک معلم و یک کلاس می مانند و مدرسه تقریبا حالتی مثل ادامه خانه برای بچه ها دارد.

ینی ویتا یک معلم مدرسه ابتدایی می گوید: “من الان چهار سال است که همین کلاس را درس می دهم. خیلی خوب است. خیلی جالبه که مببینی بچه ها بزرگ می شوند و یاد می گیرند . به نظر من این بهترین روش تدریسه . تقریبا انگار مادر دوم بچه ها هستی

شرایط معلم شدن در فنلاند بسیار سخت استمعلم ها مدرک کارشناسی ارشد باید داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش فنلاند می گوید: “ویژگی منحصر به فرد دیگر سیستم آموزش فنلاند این است که معلم ها در روش های تدریس کاملا خود مختار هستند. به عنوان مثال در مواد یا روش های آموزش و تدریس شان هر طور که مایل باشند عمل می کنند. معلم ها آزادی عمل زیادی دارند.

کرسی کاسورینن معلم علوم می‌گوید: “مهم این است که بچه‌ها محیط طبیعی اطراف خود را بشناسند، گونه های مختلف را یاد بگیرند . این به آنها کمک خواهد کرد که به محیط زیست خود احترام بگذارند.”

در فنلاند زمان بازی بخش بسیار مهم فرآیند یادگیری است. ساعت تفریح زیاد است و حتی در زمستان بچه ها را تشویق می کنند که بیرون از کلاس در فضای آزاد بازی کنند .

به بچه ها اعتماد می کنند و حتی در ناهارخوری بچه ها اجازه دارند که خودشان غذا بگیرند . در سالن غذا خوری خدمه ای وجود ندارد.

تاکید بیشتر روی موسیقی ، ورزش و هنر است. فکر نکنید که این مدرسه یک استثناء در فنلاند است، درست بر عکس همه مدرسه ها در فنلاند، دقیقا همین طور هستند و نتایج درخشان این مدرسه مشابه همه مدرسه های دیگر.

برچسب ها : فنلاند , آموزش ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
جمعه 8 فروردین 1399 |

چرا دانمارک خوشحال ترین دانش آموزان را دارد؟

در سال ۲۰۱۶ کشور دانمارک به عنوان کشوری انتخاب شد که مردم آن بیشترین احساس خوشبختی را دارند. صرف نظر از دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می توان دلایل دستیابی به چنین احساسی را در سیستم آموزشی کشور دانمارک جستجو کرد. در کشور دانمارک سیستم آموزشی اصول زیر را رعایت می کند.

)بهترین بودن( هدف نیست، همیشه نمی توان بهترین بود

سیستم آموزشی دانمارک بر پایه این نیست که دانش آموزان خود را برای امتحان آماده کنند بلکه شوق به دانستن، دانایی و پیشرفت فردی و شخصیتی دانش آموز را اساس کار خود قرار می دهند. آن ها دانش آموزان را به این درک می رسانند که همه شبیه هم نیستند و هر کسی استعداد منحصر به فرد و ویژه خود را دارد و باید جایگاه مناسب با ویژگی های فردی خود را در جامعه پیدا کند. این تفکر در مدارس دانمارک وجود دارد که همه و بدون استثنا خوب و مستعدند و به جایگاه و موقعیت مناسبی خواهند رسید؛ به همین دلیل نمره در مدارس دانمارک بی معناست و دانش آموزان که به دستاوردهای بالا می رسند دارای حق ویژه ای نسبت به دیگر دانش آموزان نخواهند بود. در عوض به آن ها می آموزند که چگونه شخصیت خود را گسترش دهند.

برچسب ها : دانش آموز شاد , دانمارک ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
جمعه 8 فروردین 1399 |


ﻭﺍتساﭖ ﭼﮕﻮﻧﻪ تاسیس ﺷﺪ؟ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﻭاتساﭖ ...

ﻏﺮﻭﺏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۶ ﺣﺪﻭﺩ ۳۹ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﻒ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍوﮐﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻭ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺟﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ...

۱۶ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ... ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺳﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﻭﺯﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ
ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯿﺎﻣﺪ ﺍﻣﺎ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺑه دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﯼ
 ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮﺩ ...

ﭘﺪﺭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ... ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ...

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﮐﻪ ۱۶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺘﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ به کاﺭ ﺷﺪ ... ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﮏ "ﺩﮐﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ"  ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ...

بهﺴﺨﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ۵ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﮐﺮﺍﯾﻦ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ... ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺮ "ﺟﺎﻥ" ﺟﻮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ... ﺩﺭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ ... ﺑﻌﺪﺍ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻫﻮ ﺷﺪ ... ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ... ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۹ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﺍﻭ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺗﮑﻪ ﮐﻼﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ "ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ " ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
‏(whats up ‏) ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ ﺷﺪ.

ﻭ ﺑﻪ whatsApp ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ . ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ "ﺟﺎﻥ ﮐﻮﻡ" ﻓﻘﯿﺮ ﺣﺎﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺷﺪﻩ ... ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩ ... ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ، ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ، ﺁﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑه هم ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ. 

ﭘﺴﺮ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﻥ ﺷﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓتﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ است.

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺭﺳﯿﺪﻩ است. ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. "ﺟﺎﻥ ﮐﻮﻡ" ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ.

برچسب ها : ﻭﺍتساﭖ ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
پنجشنبه 7 فروردین 1399 |

برنامه ریزی تحصیلی برای پایه یازدهم

در اینکه سال یازدهم یکی از مهم ترین سال ها برای شما کنکوریهای عزیز است شکی نیست.

پس از هم اکنون جدی باشید

تنها درصد کمی از رقبای شما از هم اکنون به فکر کنکور هستند تعداد بسیار کمی از کنکوری ها از سال یازدهم به فکری کنکور هستند پس اگر شما جزء آن ده درصد باشید می توانید تا حدود زیادی نقایص پایه ای خود را جبران کنید و کار خود را برای سال بعد که سال سرنوشت ساز شما است کمتر کنید پس توصیه ما به شما یازدهمی های عزیز این است که حالا که دوستانتان به به فکر نیستند شما به فکر باشید و از آنها جلو بزنید.

هم اکنون وقت تست زنی است

همانطور که می دانید در سال یازدهم تاکید معلمان و اکثر دانش آموزان و برای حل سوالات تشریحی است پس شما سعی کنید مثل بقیه نباشید و در روز ساعاتی را به تمرین های تستی خود اختصاص دهید این کار باعث می شود از همین الان بتوانید سرعت خود را در آزمون های تستی بالا ببرید و به درس ها تسلط بیشتری پیدا کنید و بتوانید آن‌ها را از راه های میانبر حل کنید

تابستان بعد از یازدهم را جدی بگیرید

در تابستان یازدهم می‌توانید دروسی که از سال دهم در آنها ضعف داشته اید را بهتر یاد بگیرید با این روش درس خواندن شما وقتی به پایه دوازدهم می‌رسید هیچگونه مشکلی از دو پایه قبل نخواهید داشت و سال آخر را بیشتر روی دروس دوازدهم متمرکز می‌شوید که میزان تست بیشتری نیز دارد و وقت شما به رفع اشکال از دو پایه قبل نمی‌گذرد .می‌دانیم که تابستان زمان تفریح و استراحت همه دانش‌آموزان است و بالطبع درس خواندن در این زمان بسیار سخت است اما یادتان باشد هدفتان چقدر بزرگ است و برای رسیدن به آن باید از خیلی چیزها بگذرید مانند ضرب المثل معروف که می گوید. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد پس بدانید اگر از امروز شروع کنید  یک قدم از رقیبانتان جلوتر هستید

سال دوازدهم فرصت کم است (امتحان نهایی – مدرسه - کنکور)

در سال دوازدهم شما فرصت بسیار کمی برای درس خواندن دارید چون هم باید به مدرسه بروید هم امتحان نهایی را در پیش دارید و هم این که باید برای کنکور آمادگی پیدا کنید با این اوصاف شما زمان کافی برای خواندن سه سال درس را در یک سال ندارید پس بهتر است زودتر شروع کنید و  پایه یازدهم فرصت خوبی برای شماست. اگر از اکثر کسانی که یک سال پشت کنکور ماندند و نتیجه گرفته‌اند سوال کنید می گویند که اگر یک سال بیشتر درس می‌خواندند یعنی در سال یازدهم نیاز نبود پشت کنکوری شوند

پس اکثر آدم هایی که در کنکور موفق شده اند دو سال درس ‌خوانند و برای شما بهترین زمان سال یازدهم و دوازدهم است.

حالا که به اهمیت سال یازدهم پی بردید. چکار باید بکنید؟

برچسب ها : کنکور , پایه یازده هم , برنامه ریزی ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
چهارشنبه 6 فروردین 1399 |


شیوع پرشتاب کرونا در کشورهایی مانند آلمان برخی را ترسانده، و محدودیت‌ها بسیاری را نگران تنهایی و پیامدهای آن کرده است. برای کنار آمدن با برخی از این حالت‌ها راه‌های گوناگون پیشنهاد می‌شود.

محدودیت‌های اعمال شده بر رفت و آمد، ممنوعیت گردهم آمدن بیش از دو نفر، دور کاری و از دست دادن روابط اجتماعی در محل کار، کاسته شدن از دید و بازدید با سالمندان خانواده و محروم ماندن از معاشرت با دوستان و آشنایان؛ این‌ها و امثال آن از ویژگی‌های دوران کرونا در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان شده و آرامش روانی بسیاری را به چالش می‌کشد.

رادیو آلمان در گزارشی چند نمونه از معضلات فراگیرتر این دوران را مثال زده و توصیه‌هایی برای مقابله با آن از زبان کارشناسان ارائه می‌کند.

شیوع ویروس جدید کرونا در آلمان بسیاری از اموری که تا چند روز پیش برای شهروندان عادی بود را کنار زده و مناسبات اجتماعی را دستخوش تغییراتی یک‌باره کرده که کنار آمدن با آنها برای برخی به سادگی ممکن نیست.

ترس از ویروس کرونا
برچسب ها : کرونا , بیماری , ترس ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
چهارشنبه 6 فروردین 1399 |

#مشکلات می تواند شما را نابود کند یا ....

یک نفر روستایی اسبی داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد مرد هر چه سعی کرد نتوانست اسب را از  چاه بیرون بیاورد.
 پس برای این که حیوان بیچاره زیاد زجر نکشدا از مردم روستا خواست  چاه را با خاک پر کنند تا اسب زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود. 
مردم با سطل روی سر او خاک می ریختند اما اسب هر بار خاک های روی بدنش را می تکاند زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد. سعی می کرد روی خاکها بایستد.
 روستایی ها همین طور به زنده به گور کردن اسب بیچاره ادامه دادند اما اسب همین طور به بالا آمدن ادامه داد تا این که به لبه چاه رسید و در حیرت روستائیان و صاحبش از چاه بیرون آمد.

#نتیجه_اخلاقی: مشکلات. مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند.
 ما همواره دو انتخاب داریم:
 اول این که اجازه بدهیم #مشکلات ما را زنده به گور کنند .
دوم این که از مشکلات سکویی بسازیم برای #صعودابرچسب ها : مشکلات , زندگی ,


نویسنده: حسن قادرمرزی |
چهارشنبه 6 فروردین 1399 |

چرا برخی مردم بی‌ وقفه در زندگی شانس می‌آورند؟  
تحقیقی از

"ریچارد وایزمن"

روان شناس دانشگاه هارتفورد شایر.

 

چرا برخی مردم بی‌ وقفه در زندگی شانس می‌آورند؟

درحالی که سایرین همیشه بدشانس هستند؟

مطالعه برای بررسی چیزی، که مردم آن را شانس می‌خوانند، 10 سال قبل شروع شد.

می‌ خواستم بدانم چرا بخت و اقبال، همیشه در خانه ی بعضی‌ها را می‌زند، اما سایرین از آن محروم می‌ مانند.

به عبارت دیگر، چرا بعضی از مردم خوش‌ شانس و عده ای دیگر بدشانس هستند؟

آگهی‌هایی در روزنامه‌های سراسری چاپ کردم و از افرادی که احساس می‌ کردند، خوش‌ شانس یا بد شانس هستند، خواستم با من تماس بگیرند. 

صدها نفر برای شرکت در مطالعه ی من داوطلب شدند و در طول سال‌های گذشته با آن ها مصاحبه کردم، زندگی‌ شان را زیر نظر گرفتم و از آن ها خواستم در آزمایش‌های من شرکت کنند.

نتایج نشان داد که:
برچسب ها : شانس , تحقیق علمی ,


آخرین مطالب

» اطلاعیه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درخصوص اعلام اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت، زمان و آدرس محل مصاحبه، معاینه و گزینش‌ رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال 1399 ( سه شنبه 15 مهر 1399 )
» اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته های خاص کنکور ۹۹ اعلام شد ( سه شنبه 15 مهر 1399 )
» ویتامین‌ هایی که با کرونا مقابله می‌کنند را بشناسید ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» علوم تجربی؛ همچنان اولین انتخاب کلاس دهمی‌ها ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» کنکور ۹۹ برگزار می شود ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» تمهیدات سازمان سنجش برای داوطلبان کرونایی ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» اُفت فعلی ریاضیات؛ تهدید جدی برای توسعه پایدار کشور در آینده ( یکشنبه 15 تیر 1399 )
» شرایط ثبت نام در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی + مهلت ثبت نام ( جمعه 16 خرداد 1399 )
» ۲۰ نکته برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات ( جمعه 16 خرداد 1399 )
» فیلم سینمایی هندی ستاره ای روی زمین ( پنجشنبه 1 خرداد 1399 )
» عوامل تنبلی ( سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 )
» ۱۳ دلیلی که شما همیشه گرسنه هستید! ( یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 )
» هرآنچه درمورد امتحان لازم است بدانید ( جمعه 19 اردیبهشت 1399 )
» سوالات رایج کنکوری قسمت سوم ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 )
» سوالات رایج کنکوری قسمت دوم ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 )
» سوالات رایج کنکوری ها ( پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 )
» تغییر رشته یازدهم دبیرستان ( چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 )
» شرایط و ضوابط تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه دهم ( چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 )
» سندروم باکستر چیست؟ ( سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 )
» هشدار خیلی مهم ( سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 )

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات